ANALISA TAHAP KESEDARAN KOMUNITI TERHADAP TAHAP PENCEMARAN INDUSTRI KAJIAN KES : YAN, KEDAH

Shawal Sahid Hamid @ Hussain

Abstract


Pencemaran alam sekitar merupakan pembuangan sampah-sarap dan benda-benda oleh tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab ke atas alam sekitar. Perbuatan ini telah menyebabkan gangguan keamanan kehidupan, iaitu keselesaan seseorang dan kemumduran kehidupan manusia juga kehidupan liar dan juga kehidupan akuatik. Kajian ini merungkai konsep tentang pencemaran industri terhadap masyarakat serta alam sekitar, dan turut mengkaji tentang faktor yang menyebabkan pencemaran industri, kesan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan pencemaran industri ini. Satu set soal selidik yang terdiri daripada beberapa bahagian digunakan sebagai instrument kajian. Kaedah persampelan rawak mudah digunakan dengan melibatkan 50 orang penduduk setempat dan 2 buah industri yang terpilih. Kawasan kajian yang dipilih adalah di daerah yan. Masalah alam sekitar yang dihadapi di peringkat global adalah seperti pemanasan global, pencemaran udara, pencemaran air dan kepupusan flora dan fauna. Kesedaran alam sekitar bermula dengan keprihatinan masyarakat terhadap masalah alam sekitar yang kian meruncing. Dapatan kajian mendapati tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap alam sekitar dalam kalangan masyarakat adalah kurang baik. Masyarakat masih belum sedar akan peranannya dalam menjaga alam sekitar. Walau bagaimanapun, tingkah laku yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar masih tidak menjadi kebiasaan. Penglibatan masyarakat dalam menangani masalah alam sekitar adalah masih rendah.


Keywords


komuniti. pencemaran,industri, alam sekitar, lestari

Full Text:

PDF

References


Aiken,S.A. et al. 1994. Pembangunan dan persekitaran di Semenanjung Malaysia. Sulong Mohamad (tejh) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asan Ali Golam Hassan. 2004. Growth, structural change and regional inequality in Malaysia. Aldershot : Ashgate Ltd. England.

Asmah Ahmad, 1976. Pencemaran Udara di Kuala Lumpur-Petaling Jaya. Jurnal Ilmu Alam, bil. 29.

Badient, P.B. Harned, D.A & Characklis, W.G. 1978. Stormwater analysis and prediction in Houston. Journal of Environmental Engineering 104: 1087 – 1100.

Barbora, G. 2008. Corporate social responsibility: Enviroment concern in New Zealand’s wine industry. Canterbury: University of Canterbury. Tesis Sarjana yang tak terbit.

Dickens, P. 1998. Global shift: Transforming the global economy. NewYork: Guildord Press.

Er, A.C. 2007. A quantitative methodology to test ecological modernization theory in the Malaysia context. Wageningen: Wageningen University, The Netherlands. Tesis Phd.

Iskandar Regional Development Authority. 2010. Perbandingan Kadar Jenayah. http://www.iskandarmalaysia.com.my/comparison-of-crime-index-0 [ 21 MEI 2010 ].

Iskandar Regional Development Authority and Iskandar Development Region Information Pack. 23 Febuari 2007. Rancangan komprehensif untuk Wilayah Ekonomi Johor Selatan oleh IRDA.

Jamaluddin Md. Jahi. 1993. Pendapat awam mengenai masalah pencemaran pinggir pantai di Mersing, Johor. Dlm. Sharifah Mastura Syed Abdullah. (pnyt.)Dua dekad penyelidikan persekitaran dan pemulihan Bangi: Penerbit UKM.

Jan van Dijk 2005. The network society, social aspects of new media. Ed. Ke-2 . London: Thousand Oaks.

Johor Industry Guide. 200). TPM Technopark SDN. BHD, Johor Bahru, Johor Kanapathy. 1970. The Malaysian economy, problems and prospects. Singapura: Asia Pacific Press.

Khoa, Le Van. 2006. Greening small and medium-sized enterprises: evaluating environmental policy in Vietnam. Wagening: Wagening University. Disertasi yang tak diterbit.

Maheswaran, A. 1982. Water quality management in Malaysia. Technology and the exviroment. Kuala Lumpur Ministry of Science.

Malaysia, 1974. Akta kualiti alam sekeliling. 1974 ( Akta 127) dan peraturan-peraturan. 2006. KualaLumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd.

Malaysia, Bahagian Alam Sekitar 1982. Laporan tahunan alam sekeliling 1979, Kuala Lumpur: Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar.

Malaysia, Jabatan Alam Sekitar 1988. Majalah SEKITAR. Jun dan Disember.

Mol, A.P.J. 1995. The refinement of production: Economical modernization theory and the chemical industry. Utrecht: Jan van Arkel/International Books.

O’Rourke, D. 2001. Community-driven regulations: Toward an improved model of environmental regulation in Vietnam. Dlm. P. Evans (pnyt.), Livable cities: Urban strunggle for livelihood and sustainability. Berkeley: University of California.

O’Rourke, D. 2002. Motivating a conflicted environmental state: Community-driven regulation in Vietnam. Dlm. Mol, A.P.J. &F.H. Buttle (pnyt). The environmental state under pressure. Oxford: Elsevier Science.

O’Rourke D. & Macey, G.P. 2003. Community environmental policing: Assessing new strategies of public participation in environmental regulation. Journal of Policy Analysis and Management, 22, (3): 383-414.

Phuong, Phung Thuy. 2002. Ecological modernisation of industrial estates in Vietnam. Wagenigen: Wagenigen University. Disertasi yang tak terbit.

Rohana Yusof. 2003. Kaedah penyelidikan sosial. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas.

Sonnenfeld, D. A. 1998. Social Movements, Enviroment, and Technology in Indonesia’s PulSonnenfeld, D. A. 2000. Contradictions of Ecological Modernisations: Pulp and Paper Manufacturing in South-East Asia. Environmental Politics. 9 (1): 235-256.

Tran, Thi My Dieu. 1996. Environmental management and the policy making in Vietnam. Kertas kerja ini dibaca pada Seminar on Enviroment and Sustainable Development in Vietnam. Canberra, ANU. 5-7 Disember.

Tran, Thi My Dieu. 2003. Greening food processing industry in Vietnam: Putting industrial ecology to work. Wagenigen: Wagenigen University. Disertasi yang tak terbit.

Umaporn M. 2006. Hazardous waste management and the public: A case study of public participation in Pluak Daeng, Ra Young Province, Thailand. Griffith: Griffith University, Australia. Tesis PhD yang tak terbit.

Zakaria Awang Soh. 1990. Kejadian dan keadaan alam semesta. Kuala Lumpur: Berita publishing.

Zukarnain. Z & Hishamuddin Md. Som. 2001. Analisis data mengunakan SPSS Windows. Skudai: Penerbit University Teknologi Malaysia.

Zulkifli Yusof, Siti Nazahiyah Rahmat, Kamarul Azlan Mohd Nasir & Maketab Mohamed. 2004. Runoff quality and pollution loadings from residential and commercial catchments in Skudai, Johor. Prosiding SEPKA 04. Seminar Penyelidikan Kejuruteraan Awam 2004. Skudai. 2 Oktober. P and Paper Industry. Asia pacific Viewpoint, vol 39, (1): 95-110.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.