KAJIAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN LESTARI DI JELEBU, NEGERI SEMBILAN

Shawal Sahid Hamid @ Hussain

Abstract


Pusat pelancongan di Negeri Sembilan adalah salah satu pusat pelancongan yang terbaik dan Jelebu merupakan salah satu daerah di dalam Negeri Sembilan yang kaya dengan produk pelancongan. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pembangunan pelancongan lestari di Jelebu Negeri Sembilan. Teknik persampelan yang digunakan adalah persampelan rawak mudah. Jumlah bilangan responden di dalam kajian ini adalah seramai 100 orang. Responden merupakan terdiri daripada pelancong dan peniaga yang berniaga di tempat pelancongan di daerah Jelebu Negeri Sembilan. Hasil kajian mendapati 100 % responden bersetuju bahawa indikator pembangunan intensif dan kemudahan yang disediakan di kawasan pelancongan lestari mencapai tahap petunjuk indikator yang terbaik. Manakala, indikator pembangunan secara terkawal mencatatkan skor peratusan yang rendah iaitu hanya 8 %. Oleh itu kajian lanjutan berkenaan tahap pembangunan yang tidak terkawal di Daerah Jelebu boleh  dijalankan bagi melihat aspek penerokaan alam sekitar yang tidak terkawal di kawasan berkenaan.


Keywords


pelancongan, lestari, pembangunan, komuniti, persekitaran

Full Text:

PDF

References


Ahmad Dahlan Salleh. (2019). Konsep Penjagaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam. Isu Syariah & Undang-undang Siri 19.

Ahmad Nazrin dan Zinab Khalifah.(2009).Kepentingan Program Bandar Selamat Sebagai Asas Keselamatan Industri Pelancongan di Bandaraya Johor Bahru.Jurnal Teknologi,Volume.51, Mukasurat 123-137.

Badarudin Mohamed.(2008).Pelancongan Lestari. Kuala Lumpur. Sumber: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chamburi Siwar et al.,(2011). Rancangan Pembangunan Malaysia: Menyingkap Isu Tukar-Ganti(Trade-Off)AntaraPertumbuhanDan Kelestarian.Sumber Universiti Sains Malaysia(12 Mei 2017).

Chua Yan.Piaw.(2011).Kaedah dan statistik penyelidikan: kaedah penyelidikan. Sumber: Mcgraw-Hill Education.

Chung Lu Lim ,(2009).Jelebu Map and Botany of the Berembun Forest Reserve, Negeri Sembilan, Malaysia. Jurnal Malayan Nature,Volume.61(2), Mukasurat 143-149.

Er Ah Choy et al.,(2012).Ekopelancongan dan Analisis Sosioekonomi Komuniti Ulu Dong.Jurnal of Society and Space,Volume.8(9), Mukasurat 46-52.

Fatimah Hassan dan Fauziah Che Leh.(2007).Pembangunan Pelancongan Lestari di Felda Gugusan Trolak.Sumber: University Pendidikan Sultan Idris. Dunia Tanpa Sempadan(8-9 September 2007)

Fatimah Yusof.,(2008).Bandar Berdaya Saing Vis-A-Vis Pembangunan Bandar Lestari: Suatu Wacana Tentang Pembangunan Bandar Di Malaysia. Jurnal of Society and Space,volume. 4(1), mukasurat 85-98.

Habibah Ahmad .,(2012).Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berasaskan Perspektif Pelancong.Jurnal Akademika,Volume.82(3), Mukasurat 109-122.

Hardy et al.,(2010). An overview of the concept and its position in relation to conceptualizations Tourism.Sumber: Sustainable Tourism, Volume 10,Issue6,2002, WorldWideWeb:http://www.informaworld.com/smpp/. (23 Ogos 2010).

Hassan Naziri Khalid .,(2000).Sosioekonomi Penduduk Langkawi Selepas Menjadi Pelabuhan Bebas Cukai.Sumber Universiti Utara Malaysia.( 21-22 Ogos 2000).

Hazura dan Norhaidah.(2007).Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam.Jurnal Kepentingan Penjagaan Alam Sekitar Menurut Perspektif Maqasid Syariah,Volume.7, Mukasurat 1

Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan.(2020).Taman Eko Rimba Jeram Toi

Joni Tamkin Borhan.(2008).Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam.Jurnal Usuludin,Volume.27, Mukasurat 93-107.

Jonathan Harris.(2000).Basic Principles Of Sustainable Development. Sumber: Universiti Sains Malaysia(12 Mei 2017).

Krejcie dan Morgan (1970). Determining sample size for research activities. Jurnal:Educational and Psychological Measurement.Volume.30, Mukasurat 607-610.

Ministry Of Tourism And Culture Malaysia.(2011).Malaysia Homestay Programme.Sumber:http://www.motac.gov.my/en/faqs/144program-homestay-malaysia.html.

Mohamad Daud.(2003).Masa Hadapan Industri Pelancongan Negara. Sumber: World Wide Web: http://mohamadsofee.blogspot.( 1 April 2011).

Mohmadisa Hashim dan Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah.(2010).Isu pembangunan pelancongan ekologi di Malaysia.Sumber: Pembangunan dan alam sekitar di Malaysia. Penerbit UPSI, Tanjong Malim.

Mohamad Khairi Mohamed.(2006).Pelancongan dan Alam Semulajadi.Sumber: Universiti Utara Malaysia(70-76).

Morrison AM.(2002).Health hospitality and travel marketing 3rd edition.Sumber DELMAR, United State.

Noel Scott and Chris Cooper.(2010).Innovation Of Sustasinable Urban Tourism.Jurnal RAP Rio Janeiro,Volume.44, Mukasurat 5.

Noresah Baharom.(1997).Definisi Pelancongan. Sumber: Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, h. 756.

Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu.(2020).Jumlah Penduduk Jelebu Pada Tahun 2020

Shu dan Shiy.(2011).Study On Risk Perceptions of International Tourist In India.Jurnal of Bussiness Managemant,Volume.5(7), Mukasurat 2742-2752.

United Nations World Tourism Organization.(2004).Definisi Pelancongan Mapan. Sumber: World Wide Web: http://www.unep.fr/scp/tourism/sustain/. ( 1 Oktober 2010 ).

World Commision On Environment And Development.(1987).Our Common Future. Sumber: Oxford University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.