HUBUNGAN ANTARA KETAGIHAN INTERNET DENGAN GAYA PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) JENGKA CAWANGAN PAHANG

Nur Anisha Syafiqah Rostan Effendi, Siti Aishah Yahya

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengkaji ketagihan internet mempengaruhi terhadap gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif iaitu tinjauan melalui soal selidik. Kaedah persampelan pula pengkaji memilih persampelan secara rawak dalam kalangan pelajar UiTM Jengka, Cawangan Pahang. Seramai 43 orang yang dipilih untuk dijadikan responden. Instrumen yang digunakan adalah Internet Addiction Test (IAT) oleh Kimberly Young (1998) bagi mengkaji ketagihan internet dan untuk gaya pembelajaran instrumen yang digunakan adalah Index Learning Styles (ILS). Data-data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS Versi 23). Hasil kajian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara ketagihan internet mengikut jantina dan umur, tidak terdapat perbezaan antara gaya pembelajaran dengan jumlah jam belajar serta tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap ketagihan internet dengan gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar UiTM Jengka Cawangan Pahang. Hal ini menunjukkan bahawa ketagihan internet itu tidak mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang pelajar.

Keywords


Ketagihan internet; gaya pembelajaran; pendidikan

Full Text:

PDF

References


Ahmad Johari & Hanisah Abdullah. Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Tiga UTM Skudai, Johor. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Awang Koding & Zunaidah (2018). Hubungan Antara Ketagihan Internet Dengan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Universiti Malaysia Terengganu.

Che Ghani, Mai Shihah, Arasinah, Zaliza & Ridzuan (2016). Amalan Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang Di Politik Seberang Perai: Kajian Pelajar Malaysia Berdasarkan Model Fefler Silverman. Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Dunn, R. & Stevenson , J.M (1997). Teaching Diverse College Students To Study A

Learning Style Prescription. College Student Journal. 31(3), 333-339.

Jafry Mohd Daud (2017). Kesan Intergrasi Model Salmon Dan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham Terhadap Pencapaian Dan Sikap Pelajar Dalam E-Pembelajaran Sains Komputer. Fakulti Seni Komputer Dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Johari Hassan & Raja Shahrin (2012). Ketagihan Penggunaan Internet Di Kalangan Remaja Sekolah Tingkatan 4 Di Bandaraya Johor Bahru. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

Kamsani Md Saad (2012). Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Maktab Mahmud, Alor Setar Kedah. Sarjana Sastera (Pengajian Islam). Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Zaki (2012). Gaya Pembelajaran Yang Dominan Dalam Kalangan Pelajar Di Institusi Kemahiran Mara Johor Bahru. Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Meor Ibrahim & Assaadah Mohamad (2011). Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar UTM. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Naquih, Shahrunizam, Dharsigah, Nurhidayu & Abdul Hafiz (2017). Impak Negetif Teknologi Moden Dalam Kehidupan Dan Perkembangan Kanak-Kanak Hingga Usia Remaja Universiti Teknologi Malaysia.

Nohazlina, Abdul Malek, Ahmad Fauzi & Wan Marzuki (2012). Ketagihan Facebook Dalam Kalangan Pelajar Sekolah. Jurnal Bitara Vol. 5 (2012) ISSN 1394-7176.

Norelliana Md Sharif (2012). Kesan Penggunaan Multimedia Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Yang Berbeza Gaya Kognitif. Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Nur Sofurah, Maziana Mohamed dan Rosfaszlizah. Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang: Satu Kajian Dalam Membantu Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Fakulti Pendidikan Teknikal. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ramlah, J., Shahabuddin Hashim dan Mahani Razali. (2003). Psikologi Pendidikan. Bentong : PTS Publications and Distributors.

Rdouan Faizi, Abdellatif & Raddouance (2013). Exploring The Potential Benefits Of Using Social Media In Education. ENSIAS, Mohammed V Souissi University, Rabat Morocco.

Rickless Das & Ferlis Bullare (2014). Penggunaan Internet Dan Kesannya Terhadap Kesejahteraan Subjektif Dalam Kalangan Remaja: Perbandingan Peranan Tanggungjawab Jenis-Jenis Gaya Keibubapaan. Fakulti Psikologi Dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah.

Rohaila Yusof, Norasmah Othman & Faridah Karim (2005). Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb Dalam Pendidikan Perakaunan. Jurnal Pendidikan 30 (2005) 113-128.

Suzlina Hilwani Baharuddin Tahap Pengetahuan (2016), Kemahiran Dan Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Penggunaan Web 2.0 Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Vishranti dan Prafulla (2016). Use Of Media In Education: Positive And Negetive Impact On The Srudents. International Journal On Recent And Innovation Trends In Computing And Communication.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.