HUBUNGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN STAF PENTADBIRAN KOLEJ KOMUNITI MASJID TANAH

Muhammad Syaiful Izzhar Zulkifli, Wan Norhayati Wan Othman, Mohd Ghazali Abdul Rahman

Abstract


Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan komitmen organisasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja dalam kalangan staf pentadbiran di Kolej Komuniti Masjid Tanah (KKMT). Selain itu tujuan kajian ini juga dilakukan adalah untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja dalam kalangan staf pentadbiran di KKMT. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan menggunakan satu set borang soal selidik. Seramai 20 orang telah diambil sebagai sampel kajian. Bahagian A soal selidik mengandungi soalan demografi sampel bagi melihat latar belakang sampel. Bahagian B pula mengandungi instrumen Model of Organizational Measurement bagi mengukur komitmen organisasi. Bahagian C pula mengandungi instrumen Motivation of Work bagi mengukur motivasi kerja. Bahagian D pula mengandungi instrumen Measuring Managerial Satisfaction (MJSQ) bagi mengukur tentang kepuasan kerja. Dapatan kajian menunjukkan tidak ada hubungan antara komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, manakala terdapat hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja dalam kalangan staf di Kolej Komuniti Masjid Tanah.

Keywords


Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Motivasi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.