APLIKASI KAEDAH PENGURUSAN KESIHATAN MENTAL PSIKOSPIRITUAL ISLAM UNTUK SOKONGAN TALIAN BERPUSAT MASJID

Siti Nur Aafifah Hashim, Wan Norhaniza Wan Hasan

Abstract


Susulan pandemik COVID-19 yang merebak di Malaysia pada tahun 2020 telah mengakibatkan perintah kawalan pergerakan (PKP) yang mewujudkan keresahan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Kajian menunjukkan wujudnya impak psikologi kesan daripada PKP sehingga mengganggu kesejahteraan kesihatan mental. Makalah ini bertujuan meneliti kaedah pengurusan kesihatan mental yang boleh dilaksanakan sebagai satu bentuk inovasi masjid. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber primer melalui temu bual dan sumber sekunder terhadap kajian dan karya sedia ada berkaitan dengan pengurusan kesihatan mental dalam psikospiritual Islam. Analisis kualitatif dilakukan dalam makalah ini melalui dua fasa. Pertama, pembentukan kaedah pengurusan kesihatan mental psikospiritual Islam dan kedua, menggunakan konsep psikospiritual Islam, makalah ini mencadangkan aplikasi kaedah pengurusan kesihatan mental dilaksanakan melalui sokongan talian berpusat masjid.


Keywords


kaedah pengurusan kesihatan mental psikospiritual Islam, sokongan talian berpusat masjid, pengurusan kesihatan mental, psikospiritual Islam

Full Text:

PDF

References


Abdul Ghaffar Surip. (2020). Temu bual separa berstruktur pada 18 Jun 2020.

Ajmain Sapar, Mohd Ismail Mustari & Idris Ismail (2004). Peranan Masjid Dalam Membangun Ummah. Pusat Islam Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Universiti Utara Malaysia.

Akbar Husain (2005). Spiritual Psychology. New Delhi: Global Vision Publishing House.

Al-Ghazali (1996). Ihya’ ‘ulum al-Din, Jil. 3. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Che Zarrina Sa’ari. (2019). Psikospiritual Islam: Konsep dan Aplikasi. Jurnal PAKSI 1(1)2019, 43-51.

Che Zarrina Sa'ari & Sharifah Fatimah (2014). Implementasi Tasawuf dalam Penghayatan Rukun Islam dan Pengaruhnya kepada penyucian Jiwa (Tazkiyah Al-Nafs) Menurut Sa’id Hawwa, MANU 20, 165-185.

Eikwan Ali & Mahirah A Rashid. (2020). Pandemik COVID-19: Mendepani Impak Psikososial. Perspektif. TSIS

Ibn Taym?yah, (1995) Majm?’ al-Fat?wà. Al-Mad?nah al-Munawwarah: Majma? al- Malik Fahd li- ?ib??at al-Mu??af al-Shar?f.

Jabatan Perangkaan Malaysia (2020). Laporan Survei Khas Kesan Covid-19 Kepada Ekonomi Dan Individu (Pusingan 1). https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/covid-19/Analisis_Survei_Khas_Kesan_COVID-19_Kepada_Ekonomi_dan_Individu-Laporan_Penuh.pdf

JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2020). Masjid Sedia Khidmat Kaunseling Musim PKP. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=gng9UPy8-VM

Kamal Abd. Manad (AI-Hakam) (1995). Kaunseling Islam "Perbandingan Antara Amalan dan Teori Kaunseling Barat". Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), (2016). Kenyataan Akhbar YB Menteri Kesihatan Malaysia : Masalah Kesihatan Mental Di Malaysia. Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, http://www.moh.gov.my/index.php/database_stores/store_ view_page/21/796

Khairunnas Rajab. (2020). Temu bual separa berstruktur pada 30 September 2020.

Langgulung, H. (1986). Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, dan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Al Husna.

Lokman Ab. Rahman & Musa Ahmad (1996). Pengantar Sains Pengurusan Masjid. Selangor: Majlis Agama Islam Melaka.

M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky (2001). Psikoterapi & Kaunseling Islam: Penerapan Metode Sufistik. Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta.

Mardiana Mohammad & Lily Mastura Hj. Harun (2006). Western-based Counselling Theories: Adopt or Adapt? Jurnal Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA), 12:71-84

Mohd Rushdan Mohd Jailani. Temubual separa berstruktur pada 5 Jun 2020.

Muhd. Fadli Ismail (2003). Peranan Masjid. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Said al-Hawwa (2001). Al-Islam. Kaherah: Dar al-Salam.

Shakeel S, Ahmed Hassali MA, Abbas Naqvi A. Health and economic impact of COVID-19: mapping the consequences of a pandemic in Malaysia. Malays J Med Sci. 2020;27(2):159–164.

Torales et al., (2020). The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry. SAGE. DOI:10.1177/ 0020764020915212 journals.sagepub.com/home/isp

Weber, S. R. & Pargament, K. I. (2014). The role of religion and spirituality in mental health. Psychiatry, medicine and the behavioral sciences, 27 (5), 358-363.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.