PENGURUSAN HARTA ORANG ISLAM MELALUI HIBAH: ISU DAN PENYELESAIAN

Rositah Kambol

Abstract


Pengurusan harta orang Islam adalah antara isu yang sering dibincangkan oleh masyarakat Islam hari ini. Pengurusan harta yang baik dapat memastikan agar harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan individu dan masyarakat Islam umumnya. Ia juga dapat menjamin keadilan, menggalakkan pertumbuhan harta dan dapat mengelak berlakunya pertelingkahan atau perpecahan di kalangan umat Islam Terdapat pelbagai kaedah instrumen pengurusan harta yang dianjurkan oleh agama Islam untuk membolehkan kita memilih, merancang dan mengurus secara bijaksana harta yang kita miliki seperti hibah, faraid, wakaf, wasiat, wakil, penamaan dan banyak lagi. Setiap instrumen yang dinyatakan memiliki matlamat dan objektif yang berbeza-beza. Dalam memilih pelbagai kaedah yang dianjurkan oleh Islam untuk menguruskan harta, Hibah dilihat sebagai satu instrumen pengurusan harta yang istimewa yang boleh dilaksanakan kerana memiliki keupayaan bagi menyelesaikan banyak isu yang berbangkit dalam pengurusan harta orang Islam hari ini. Artikel ini akan membincangkan secara khusus pengurusan harta melalui hibah, isu-isu yang berbangkit daripada pengurusan harta melalui hibah serta cadangan penyelesaian yang ada sehingga menjadikan hibah sebagai suatu mekanisma pengurusan harta yang istimewa yang boleh dilaksanakan oleh orang Islam.


Keywords


Hibah, Pengurusan Harta Orang Islam, Instrumen

Full Text:

PDF

References


Ahmad Hidayat Buang. (2005). Mahkamah Syariah di Malaysia: pencapaian dan cabaran. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

Ahmad Hidayat Buang. (2007). Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ahmad Rida, al-Sheikh. (1960). Mu‘jam Matan al-Lughah, jil. 5. Beirut: Dar Maktabat al-Hayah

Ali As-Saghdi, An-Nutaf fil Fatawi, Beirut, Muassatur Risalah: 1404 H/1984 M

al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad. (1421H). Kitab al-Ta‘rifat. Jeddah: al-Haramayn.

al-Kasani, Abi Bakr bin Mas‘ud, (2003). Badai‘ al-Sanai‘ fi Tartib al-Sharai‘, jil. 8. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Mawardi, ‘Ali bin Muhammad bin Habib. (1994). al-Hawi al-Kabir, jil. 9. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Qadiri, Muhammad bin Husayn bin Ali. (1997). Takmilah al-Bahr al-ra’iq Sharh Kanz al Daqa’iq. Dar al-Kutub al –Ilmiyyah. Jil 7; hlm 483

al-Qayrawani, Abi Muhammad ‘Abd Allah. (1999). al-Nawadir wa al-Ziyadat ‘ala Ma fi al-Mudawwanah min Ghayriha min al-Ummahat, jil. 12. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

al-Sanhuri, (t.th.). al-Wasit fi Sharh al-Qanun al-Madani, jil. 2 dan 6. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

al-Sarakhsi, Shams al-Din. (2001). al-Mabsut, jil. 12. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Sharbasi, Ahmad. (1981). al-Mu‘jam al-Iqtisadi al-Islami. T.tp.: Dar al-Jayl

al-Sharbini, Muhammad al-Khatib. (t.th.). Mughni al-Muhtaj, jil. 4. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi

al-Zuhayli, Wahbah. (1997). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jil. 5. Damsyik: Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukram. (2003). Lisan al-‘Arab, jil. 6 dan 9. Kaherah: Dar al-Hadith.

Ibn Qudamah. (t.th.). al-Mughni, jil. 6. Beirut: Dar al-Fikr

Ibn Rush. (1989). Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Jil.

Ibnu ‘Ajibah, Al-Bahrul Madid, Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1423 H/2002 M, cetakan kedua, juz VIII, hlm. 37).

Mohd Zamro Muda & Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2017). Analisis kes amalan hibah bersyarat di Malaysia. Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 39 (2). pp. 135-142.

Muhammad Zamro Muda. (2008). Instrumen Hibah: Analisis Hukum dan Aplikasi Di Malaysia. Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan 2008. Anjuran JAKIM pada 7 Ogos 2008 bertempat di Dewan Serbaguna, Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

Nasri, MS. (2018). Takaful Semula Dalam Industri Insurans: Tinjauan Khusus Menurut Perspektif Islam dan Undang-Undang. Journal of Law and Governance. Vol.1. hlm. 49-61.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2012). ‘Umra dan Ruqba : Analisis Mengenai Kesannya Terhadap Kontrak Hibah dan Potensinya Sebagai Instrumen Agihan Harta, Shariah Journal, Vol. 20, No. 1. hlm. 1-46.

Nasrul Hisyam. (2011). Hibah dalam Undang-undang Islam: Prinsip dan Amalan. Johor Baharu: UTM Press.

Rusnadewi Abdul Rashid & Nor Hisyam Ahmad. (2013). Pengurusan Harta Melalui Hibah : Kepentingan dan Manfaat dari Pelbagai Aspek untuk Kemajuan Ummah.

Rusnadewi Abdul Rashid, Siti Aishah Hassan & Noor Inayah Yaakub. (2013). A Need for Legal Framework of Gift Inter Vivos (Hibah) in Malaysian Estate Planning. International Journal of Business, Economic and Law, Vol. 2, Issues 3 (June).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.