PENDEKATAN SEMASA INSTITUSI PENGURUSAN WAKAF DALAM MEMBANGUNKAN SEMULA TANAH WAKAF DI MALAYSIA

Shahrina Romli, Mat Noor Mat Zain, Mohd Zamro Muda, Noor Lizza Mohamed Said

Abstract


Pengurusan yang efektif, cekap dan sistematik mampu memberi impak yang positif kepada prestasi sesebuah institusi pengurusan wakaf. Di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) merupakan pemegang amanah tunggal bagi pengurusan harta wakaf yang telah didaftarkan di peringkat kerajaan negeri. Selain itu, terdapat juga institusi pengurusan wakaf yang ditadbir secara persendirian. Kepelbagaian dalam amalan pengurusan bagi setiap institusi pengurusan wakaf memberi cabaran yang besar dalam menguruskan harta wakaf tersebut agar terus kekal memberi manfaat kepada masyarakat. Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji pendekatan semasa institusi pengurusan wakaf dalam membangunkan semula tanah wakaf di Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian kualitatif dengan menggunakan kajian perpustakaan dengan mengkaji pelbagai rujukan daripada artikel, jurnal, dokumentasi dan lain-lain. Dapatan hasil kajian diharapkan dapat membantu dan memberi pencerahan kepada institusi pengurusan dan pihak yang berkaitan.


Keywords


Pendekatan semasa, institusi pengurusan wakaf, membangunkan semula, tanah wakaf

Full Text:

PDF

References


Abul Hassan and Mohammad Abdus Shahid. (2010). Management And Development Of The Awqaf Assets. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat And Waqf Economy .

Asmak Abd Rahman, (2009), Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia. Jurnal Syariah, Jilid 17 Bil. 1.

Hailani Muji Tahir. (1991). Sistem Ekonomi Islam dan Dasar Belanjawan. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah.

Ihsan, h., Mohamed Ibrahim, S.H. (2011) Waqf accounting and management in Indonesian Waqf Institution. Humanaomics.

Kahf, M. (2003) The Role of Waqf in Improving The Ummah Welfare. Proceeding Paper In International Seminar On Waqf as a Private Legal Body Organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia.

Magda Ismail, (2014). “What We Can Do with Waqf Properties”. Kertas kerja Roundtable Discusssion on Development Waqf Properties in Malaysia. Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 21 Januari 2014.

Marziana Abd Malib, Ruzian Markom & Rusnadewi Abd Rashid. (2015). Wakaf Pendidikan Tinggi: Urus Tadbir dan Sistem Perundangan yang Efektif dan Efisyen Menjamin Kelestarian Perlaksanaan Wakaf. Dalam Baharuddin Sayin (2015). Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia Satu Penantian. Penerbit: Institut Kajian Zakat Malaysia (IKAZ) Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Universiti Teknologi Mara.

Mohamad Zaim Ismail, Khader Ahmad et.al (2013). Pemerkasaan Wakaf di Malaysia: Satu Sorotan. Prosiding 5th Islamic Economic Systems Conference, Berjaya Time Square Hotel, Kuala Lumpur.

Najibah Mustaffa & Mohd Zamro Muda. (2014). Pengurusan Wakaf Pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur. International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Utm Press.

Sanep Ahmad dan Nur Diyana bt Muhamed. (2011). Institusi Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi Negara: Kes Pembangunan Tanah Wakaf Di Malaysia. Prosiding PERKEM VI. Jilid 1.

Siraj Sait & Hilary Lim. (2006). Land, Law & Islam: Property & Human Rights In The

Muslim World. London: Zed Book Ltd.

Siti Mashitoh Mahamood. (2007). Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang. Jurnal Syariah Volume 15 No. 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.