ANALISA FAKTOR PERMASALAHAN MEMBANGUNKAN TANAH WAKAF DI MALAYSIA

Shahrina Romli, Mat Noor Mat Zain, Mohd Zamro Muda, Noor Lizza Mohamed Said

Abstract


Pembangunan tanah wakaf merupakan satu elemen yang terkandung dalam aspek pengurusan wakaf. Keadaan ini merupakan suatu perkara yang tidak boleh diabaikan. Di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) merupakan pemegang amanah tunggal bagi harta wakaf. Justeru, dalam memastikan pembangunan tanah wakaf ini dilaksanakan secara baik dan efektif, kertas kerja ini akan membincangkan dan mengkaji faktor-faktor permasalahan pembangunan tanah wakaf di Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian kualitatif dengan menggunakan kajian perpustakaan dengan mengkaji pelbagai rujukan daripada artikel, jurnal, dokumentasi dan lain-lain. Dapatan hasil kajian memperlihatkan bahawa terdapat beberapa faktor atau kekangan permasalahan menyebabkan tanah wakaf tidak dapat dibangunkan dengan cemerlang yang menyebabkan tanah wakaf tersebut akhirnya terbiar dan mendatangkan kerugian akibat tidak dapat dibangunkan oleh pihak-pihak baik daripada kerajaan mahupun institusi wakaf.

Keywords


Faktor, permasalahan, pembangunan, tanah wakaf.

Full Text:

PDF

References


Abd Shakor, 2011. Pelaksanaan Pembangunan wakaf Korporat Johor Corporation Berhad

(JCORP): Satu Tinjauan Kertas Kerja International Conferences on Humanities

(INCoH) di Park Royal Hotel, Batu Feringghi, Pulau Pinang, Malaysia pada 14-16

Jun 2011.

Abdul Halim Ramli & Kamaruilzaman Sulaiman, (2006).Pembangunan Harta Wakaf:

Pengalaman Negara-negara Islam. Kertas kerja Konvensyen Wakaf Kebangsaan,

Anjuran Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama

UITM Johor, UTM, UM, UIAM, YPEIM, IKIM, JAKIM & YADIM. Kuala

Lumpur: The Legend Hotel.

Abu Bakar Manat. 2007. Isu-isu Semasa Berhubung Pembangunan Tanah Wakaf dalam

Jurnal Pengurusan JAWHAR.

Abul Hassan and Mohammad Abdus Shahid. (2010). Management And Development Of

The Awqaf Assets. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology:

Zakat And Waqf Economy.

Baharuddin Sayyin. 1994. Sistem Pentadbiran Wakaf Negeri-negeri di Semenanjung

Malaysia: Satu Kajian Tesis Ijazah Sarjana. Tidak diterbitkan. Fakulti Pengajian

Islam: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Ihsan, h., Mohamed Ibrahim, S.H. (2011) Waqf accounting and management in Indonesian

Waqf Institution. Humanaomics.

Latiff Azha et.al. 2013. The Practice and Management of Waqf Education in Malaysia.

Procedia Social and Behavioral Sciences.

Magda Ismail, (2014). “What We Can Do with Waqf Properties”. Kertas kerja Roundtable

Discusssion on Development Waqf Properties in Malaysia. Sasana Kijang, Bank

Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 21 Januari 2014.

Marziana Abd Malib, Ruzian Markom & Rusnadewi Abd Rashid. (2015). Wakaf

Pendidikan Tinggi: Urus Tadbir dan Sistem Perundangan yang Efektif dan Efisyen

Menjamin Kelestarian Perlaksanaan Wakaf. Dalam Baharuddin Sayin (2015).

Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia Satu Penantian. Penerbit: Institut Kajian Zakat

Malaysia (IKAZ) Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Universiti

Teknologi Mara.

Mohamad Zaim Ismail, Khader Ahmad et.al (2013). Pemerkasaan Wakaf di Malaysia: Satu

Sorotan. Prosiding 5th Islamic Economic Systems Conference, Berjaya Time Square

Hotel, Kuala Lumpur.

Mohamad Zaim Ismail, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli, 2015).

Mohd Haiyazid Mohammad & Sanep Ahmad, (2016). Pembiayaan & Pembangunan

Wakaf dalam Melestarikan Ekonomi Ummah: Cabaran dan Prospek Masa

Hadapan, Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia

Najibah Mustaffa & Mohd Zamro Muda. (2014). Pengurusan Wakaf Pendidikan di

Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur. International Journal of

Islamic and Civilizational Studies. Utm Press.

Nik Mohd Zain Yusof & Azimuddin Bahari. 1999. Kedudukan dan Potensi Pembangunan

Hartanah Wakaf di Malaysia: Satu Penilaian dalam Nik Mustapha Nik Hassan

(peny.) Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia:

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Razali Othman. 2001a. Konsep, Prinsip dan Pelaksanaan Pengurusan Institusi Wakaf:

Kajian Kes di Negeri Selangor. Tesis Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan dan

Pentadbiran, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

(UKM).

Razali Othman. (2013a). Perselisihan Perundangan Wakaf Tunai: Satu Analisis Pandangan

Ulama Uthmaniah, dlm Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol.7 (I)

Sanep Ahmad dan Nur Diyana bt Muhamed. (2011). Institusi Wakaf Dan Pembangunan

Ekonomi Negara: Kes Pembangunan Tanah Wakaf Di Malaysia. Prosiding

PERKEM VI. Jilid 1.

Siti Mashitoh Mahamood. 2006. Harta Amanah Orang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur:

Penerbit Universiti Malaya

Syahnaz Sulaiman, Aznan Hasan & Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad. (2016).

Pembangunan dan pelaburan lestari harta wakaf dari persektif Islam. Dlm. KANUN:

JurnalUndang-Undang Malaysia, Jilid. 28, Bil. 1 Januari 2016, hlm 69-100. Kuala

Lumpur: DBP.Proceeding of the 14th ISDEV International Islamic Development

ManagementConference (IDMAC 2019) ISBN 978-967-394-3395 2

Zakaria Bahari. 2012. Pemerkasaan Instrumen Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi. Siri

Kertas ISDEV, No. 38 Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam

(ISDEV), USM.

STATUT

Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015

Enakmen wakaf (Negeri Terengganu) 2016

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2003


Refbacks

  • There are currently no refbacks.