FAKTA SEJARAH DALAM BAIT SYAIR TENKU PERABU DI NEGERI SINGAPURA ADANYA

Rahimah Hamdan, Mayzatul Syuhaiba Razali

Abstract


Makalah ini membincangkan mengenai Syair Tenku Perabu di Negeri Singapura Adanya yang kurang diketengahkan dalam pengkajian saintifik. Syair ini mengisahkan mengenai konflik dalaman istana antara Sultan Husin Mua'zzam Shah ibni Mahmud Shah Alam dan keluarganya sehingga mampu memberi tamparan hebat kepada pemerintahan Kesultanan Melayu di Singapura. Sesuatu yang menarik adalah syair ini awalnya disembunyikan daripada khalayak Melayu dan ditemui di Perpustakaan Negara Perancis, namun akhirnya berjaya diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1991. Persoalan yang timbul adakah peristiwa yang dipaparkan dalam syair ini merupakan khayalan pengarang demi memburukkan maruah sultan Singapura pada ketika itu atau adakah merupakan sebuah realiti yang secara jujur dikarang oleh pengarangnya? Rentetan itu, objektif kajian ini adalah untuk menentukan fakta-fakta sejarah dalam Syair Tengku Perabu di Negeri Singapura dan membandingkannya dengan karya-karya sejarah yang terbukti kesahihan dan kebenarannya. Metodologi kajian adalah menggunakan kaedah analisis teks  terhadap Syair Tengku Perabu di Negeri Singapura berdasarkan penelitian sejarah menggunakan  autobiografi awal Melayu iaitu Hikayat Abdullah serta karya Sejarah Johor. Dapatan kajian mendapati syair ini bukanlah paparan khayalan pengarang sebaliknya menepati fakta sejarah kerana setiap bait rangkapnya mewakili peristiwa-peristiwa tertentu yang digarap menggunakan bahasa puitis dan indah. Rumusannya, syair berupaya merakamkan realiti sesuatu peristiwa yang berlaku dengan menggunakan bahasa yang indah. Secara tidak langsung, ini dapat menolak tohmahan daripada para orientalis Barat yang menyangkal kemampuan syair Melayu dan meletakkan genre ini sebagai hasil tertinggi ciptaan cendekiwan Melayu yang mampu dikaji secara saintifik sehingga kini.


Keywords


Syair, Syair Tengku Perabu di Negeri Singapura, Sultan Husin Mua'zzam Shah, Hikayat Abdullah, Sejarah Johor

Full Text:

PDF

References


Abdul Rahman Al-Ahmadi. 1966. Pengantar Sastera. Kelantan: Penerbit Kelantan.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1972. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1980. The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).

A. Samad Ahmad (Ed.). 2010. Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bottoms, J.C. 1965. Some Malay Historical Sources: A Bibliographical Note’. Dlm. An Introduction to Indonesian Historiography, hal. 156-163. New York: Cornell University Press.

Braginsky, V.I. 1993. The System of Classical Malay Literature. Leiden: KITLV Press.

Buyong Adil. 1980. Sejarah Johor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Crawfurd, J. 1950. Hikayat Merong Mahawangsa. History of Indian Archipelago. XII (ii):hal.371.

Darus Ahmad. 1965. Persuratan Melayu. Penang: Sinaran Bros. Bhd.

Harrison, B. 1954. South-east Asia, A Short History. 3rd Edition. London: Macmillan.

Hooykaas, C. 1965. Perintis Sastera. Terj.Raihoel Amor gelar Datoek Besar (Pustaka Bahasa dan Sastera). Kuala Lumpur: Oxford University Press

Kassim Ahmad. 2004. Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.

Matheson, V. 1987. Kemantapan Syair sebagai satu Genre dalam Kesusasteraan Melayu dengan Catatan Khusus mengenai Syair Peperangan Pangiran Syarif Hasyim. Dlm. Siti Hawa Hj. Salleh (Ed.). Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisional, hal. 123-177. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Mayzatul Syuhaiba Razali. 2016. Pemikiran Sejarah dalam Syair Tenku Perbu. Projek Ilmiah Tahun Akhir. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Milner. A. C. 1982. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Tucson: University of Arizona Press.

Moorhead, F.J. 1963. A History of Malaya. Vol. 2. Kuala Lumpur: Longsman.

Muhammad Hj. Salleh. 1994. Syair Tantangan Singapura Abad Kesembilan Belas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Yusoff Hashim. 1988. Pensejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn.Bhd.

Ong, W.J. 1971. Rhetoric, Romance and Technology. Ithaca: Cornell University Press.

Roolvink, R. 1954. Hikayat Radja-radja Pasai. Bahasa dan Budaya. II (3):5-6.

Sweeney, A. 1987. A Full Hearing. Orality and Literacy in the Malay World. Berkeley: University of California Press.

Ungku Maimunah. (2001). Between Content and Aesthetics: ‘Modernity’ in the Writings of Abdullah Munsyi, the Acclaimed Father of Modern Malay Literature. Dlm. Fadillah Merican dan Ruzy Suliza Hashim (Eds.). Native Texts and Contexts: Essays with Post Colonial Perspectives, hal. 61-69. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Watson, C.W. 1978. Depati Parbo: A Case Study in Indigenous History. Archipel 15 (1):123-143.

Warnk, H.2009. Searching for Seeds to Rest in Libraries: European Collecting Habits Towards malay Books and Manuscripts in the Nineteenth Century. Dlm. Thomas Feldhoff (Ed.). The Frankfurt Working Papers on East Asia: Interdiciplinary Centre for East Asian Studies (120), hal. 3-22. Goethe University Franfurt an Main: Frankfurt.

Wilkinson, R.J. 1907. Papers on Malay Subject: Malay Literature I. Romance, History, Poetry. Kuala Lumpur: F.M.S. Government Press.

Winstedt.R.O. 1958. A History of Classical Malay Literature. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 21 (iii):1-261.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.