HUBUNGAN MOTIVASI PELAJAR TERHADAP PENGUASAAN BAHASA ARAB

Nur Afifah Fadzil, Nuraznan Jaafar, Maryam Md Rofiee

Abstract


Motivasi merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran bahasa. Ia merupakan dorongan yang mampu mempengaruhi tingkah laku dan sikap individu terhadap sesuatu minat. Pelajar yang mempunyai motivasi yang tinggi akan berusaha untuk menguasai dan membuat yang terbaik dalam sesuatu perkara begitu juga halnya dalam mempelajari bahasa Arab. Kajian ini dijalankan terhadap 316 orang pelajar tingkatan lima di enam buah sekolah menengah arab Jabatan Agama Islam Melaka (SMA JAIM) yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Bahasa Arab. Kertas kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab serta hubungannya dengan penguasaan bahasa Arab. Ia merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik. Dapatan kajian mendapati secara purata, skor responden bagi motivasi pelajar berada pada tahap tinggi iaitu min=4.02. Selain itu, dapatan bagi ujian korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan positif antara motivasi pelajar dengan penguasaan bahasa Arab (r = 0.559, p < 0.01). Dapatan ini menunjukkan motivasi memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab dan mampu memberikan kesan positif terhadap penguasaan bahasa Arab pelajar. Motivasi boleh ditingkatkan sama ada dipupuk melalui diri sendiri atau dipengaruhi dengan persekitaran disekeliling.

 


Keywords


Motivasi, Pembelajaran, Penguasaan, Bahasa Arab

Full Text:

PDF

References


Abdul Fatah Hassan. (2001). Penggunaan Minda Secara Optimum Dalam Pembelajaran. Edisi Pertama. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Hakim Abdullah, Ab. Aziz Sulaiman & Wan Ismail Wan Abdullah. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa Arab Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, (10): 104-121.

Adnan Derahman. (2011). Motivasi pembelajaran bahasa Arab di kalangan pelajar Diploma Pelancongan Jabatan Hospitaliti di Politeknik Merlimau Negeri Melaka. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsha Lubis, Harun Baharudin & Mohd Sham Kamis. (2017). Kepentingan pembelajaran motivasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPTA dari perspektif sorotan kajian. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 1(2): 102-112.

Alhaadi Ismail & Norimah Zakaria. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid di SKJC Chung Hwa Teluk Kemang. International Journal of the Malay World and Civilisation 7(3), 209: 23-30.

Dahab, Mohamed Ibrahim. (1997). Evaluation of the Arabic language integrated curriculum for secondary schools (KBSM). Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dornyei, Z. (2005). The Psychology of the Language Learner: Individual Differents In Second Language Acquisition. Mahwah. Nj:Lawrence Erlbaum.

Dornyei, Z. (1990). Conceptualizing motivation in foreign-language learning. Language Learning 40(1): 45-78.

Ee Ah Meng. (1997). Psikologi Pendidikan II. Shah Alam: Fajar Bakti.

Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fairosnita Ibrahim & Kamarul Shukri Mat Teh. (2015). Pengaruh permainan bahasa terhadap motivasi murid sekolah rendah dalam pembelajaran perbendaharaan kata bahasa Arab. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1(2): 41-50.

Gardner, R.C. (1985). Social Psychological Aspects of Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.

Gardner, R.C dan Tremblay, P.F. (1994). On motivation, research agendas, and theoretical perspectives. Modern Language Journal, (79): 359-368

Gardner R.C. & Lambert W.E. (1972). Attitudes and Motivation In Second-Language Learning. Rowley, MA: Newbury House.

Gardner R.C. (1983). Learning another language: a true social psychological experiment. Journal of Language and Social Psychology, (2): 219-239.

Gardner R.C & Lalonde R.N, Moorcroft, R. (1985). The role of attitudes and motivation in second language learning: correlational and experimental considerations. Language learning, 35: (207-227).

Gardner, H. (1983). Frames Of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

Hanis Najwa, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Wazzainab, Farah-Nu Rashida Rosnan & Norafidah Gordani. (2017). Tahap motivasi instrinsik dan ekstrinsik terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar tahfiz di Selangor. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2017.

Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. 2010. Hubungan antara tahap motivasi dengan strategi pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama Terengganu. Jurnal Teknologi, (52): 57-67.

Kamarul Shukri Mat Teh & Mohamed Amin Embi. (2010). Strategi Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mainizar N. (2011). Korelasi Motivasi Belajar Bahasa Arab Dengan Minat Berkomunikasi Dalam Bahasa Arab Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No. 01 Januari-Juni 2011.

Misnan Jemali. (1999). Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Bahasa Arab Komunikasi sekolah menengah rendah di negeri Perak. Tesis Sarjana, Universiti Kebangsan Malaysia.

Mohammad Haafiz Ahmid, Mohd Khairuddin Abdullah & Khalid Johari. (2018). Pengajaran guru dan kepercayaan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 3(3): 136-147.

Mohd Zaki Bin Ahmad, Muhammad Firdaus Bin Haji Abdul Manaf & Md Noor Bin Hussin. (2018). Hubungan Pendekatan Motivasi Pencapaian Dengan Pembelajaran Bahasa Arab. 4 th International Conference on Islamiyyat Studies 2018 18th - 19th September 2018. Tenera Hotel. Bandar Baru Bangi.Selangor.

Mohd Zaki Ahmad. (2009). Motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama. Tesis Phd. Universiti Malaya

Mohd Zaki Ahmad, Muhammad Firdaus Abdul Manaf. (2017). Penggunaan Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik Untuk Belajar Bahasa Arab. Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 (Irsyad2017) 3rd International Conference On Islamiyyat Studies (IRSYAD2017)

Mohd Sharani Ahmad & Zainal Madon. (2003). Tip Pandai Belajar: Panduan Teknik-Teknik Berkesan Semasa Belajar Dan Mengajar. Pahang:PTS Publications.

Mohamad Shatar Sabran. (2005). Rahsia Kecemerlangan Akademik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2005). Penilaian kemahiran mendengar dalam kurikulum bahasa Arab komunikasi di sekolah-ekolah agama kerajaan negeri. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Azura Osman. (2006). Pengaruh demografi, kekerapan penggunaan dan keyakinan diri terhadap kemahiran berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggeris. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Noriah Mohd Ishak. (2001). Bagaimana Mengekalkan Motivasi Diri Dlm. Abdul Razaq Ahmad dan Norzaini Azman. Bimbingan Menara Gading . Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nunan, D. (1999). Second Language Teaching and Learning. Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers

Nur Afifah Fadzil, Nuraznan bin Jaafar, Roslida binti Saad, Ahmad Syukri bin Musa. (2019). Motivasi Pelajar Sekolah Menengah Arab Jabatan Agama Islam Melaka (SMA JAIM) Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Kesidang vol (1). Hlm. 90-99

Nur Afifah Fadzill & Nuraznan bin Jaafar. 2019. Sikap Pelajar Sekolah Menengah Arab Jabatan Agama Islam Melaka Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan.

Rohaty Mohd. Majzub. (1992). Psikologi Perkembangan Untuk Bakal Guru. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd

Siti Meriam Ismail & Zanaton Ikhsan 2002. Persepsi pelajar aliran sains di Sekolah Agama JAIS terhadap pembelajaran dwikurikulum: satu tinjauan di sekolah menengah agama hishamuddin. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (siri 1), hlm. 214.

Zaliza Mohamad Nasir & Zaitul Azma Zainon Hamzah.(2013). Sikap dan Motivasi Pelajar Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu. Procedia-Social and Behavioral Sciences 134 (2014) 408-415.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.