UNSUR POLISEMI BAHASA MELAYU DALAM PERBUALAN GENERASI MUDA

Zul Hanis Yop Othman, Salina Husain, Nabillah Bolhassan

Abstract


Kajian ini memberi fokus kepada kata polisemi dalam perbualan generasi muda. Objektif kajian ialah untuk mengenal pasti dan menganalisis unsur polisemi dalam perbualan generasi muda dengan mengaplikasikan teori Analisis Komponen Makna oleh Nida (1975). Kajian ini memberi fokus kepada makna polisemi dalam perbualan generasi muda kerana kajian sebelum ini tidak mentikberatkannya. Data dihuraikan secara kualitatif melalui rakaman perbualan secara spontan dan rawak menggunakan responden generasi muda lingkungan umur 28 hingga 34 tahun di sebuah restoran.  Hasil kajian mendapati bahawa kata polisemi dapat dijelaskan makna dengan menggunakan komponen makna fitur /+/ memiliki makna dan /-/ tidak memiliki makna untuk perkataan tersebut. Kajian ini menemukan sekurang-kurangnya empat (4) analisis komponen penggunaan kata polisemi dalam perbualan iaitu genting, madu, gaduh, dan kurung. Oleh itu, kajian ini dapat menjelaskan makna kata polisemi mengikut konteks melatari dalam perbualan.  


Keywords


Kata Polisemi, Perbualan Generasi Muda, Teori Analisis Komponen Makna, Semantik

Full Text:

PDF

References


Asmah Haji Omar, (1982). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka.

Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. (1994). Tatabahasa Dinamika BerdasarkanTatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan, (2005). Linguistik Am. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Aminuddin, (1985). Semantik. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo.

Cyindhi Maya Agustin (2013). Analisis Verba Tsukeru Sebagai Polisemi Dalam Bahasa Jepang. Tesis Sarjana Universitas Negeri Semarang.

Farid. M. Onn. (1988). “Konsep Dasar Teori Fonologi Generatif” dalam Linguistik Tranformasi Generatif: Satu Penerapan Pada Bahasa Melayu. Susunan Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hartman R.R.K dan Stork, (1972). A Dictionary of Linguistik.London: Applied Science Publisher.

Hartman R.R.K. (ed), (1993). Leksikografi: Prinsip danAmalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Imran Ho Abdullah. (2000). Analisa semantik kognitif pernyataan perbandingan: Lebih dan kurang. (Konstruksi perbandingan bahasa Melayu-Pendekatan linguistik kognitif). Kertas kerja Persidangan Pengajian Melayu Ke-2, Beijing, China. 8-15 Oktober 2002.

John Lyons. (1971). New Horizons in Linguistics. England: Penguin Books.

Kamus Dewan Edisi Keempat, (2000). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maslida Yusof, Rahim Aman, Karim Harun, Shahidi Hamid & Sa?adiah Ma?alip. (2010). Perkaitan Semantik Kata Kerja Bahasa Banjar Kuala: Satu Analisis Varian, Kuin, Banjarmasin. Jurnal Melayu (5).

Nida, E.A. (1975). Componential Analisis of Meaning. Paris: Publishers The Hague

Noresah Baharom (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Norfazila Ab. Hamid (2014). Polisemi Kata Hubung ‘Dengan’ Dalam Novel Salina Karya A. Samad Said: Satu Analisis Dari Sudut Teori Relevani. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Volume (1) 2014.

Nor Hashimah Jalaluddin. 1992. Semantik dan Pragmatik: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Palmer, F.R. (1976). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F.R. (1989). Semantik. (terj) Abdullah Hassan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rusmadi Baharudin (2018). Pendekatan Berasaskan Ranah Semantik Dalam Polisemi Leksikal Kata Kerja Persepsi Visual Melayu: Kajian Kes Makna Aktiviti Mental Kata Kerja “Melihat”.

Rusmadi Baharudin (2005). Pemerian Polisemi “Datang”: Satu Analisis Linguistik Kognitif. Seminar Kebangsaan Linguistik 2005.

Rosalina Wahyu Riani (2019). Analisis Makna Kata Hana dan Bunga Sebagai Polisemi (Kajian Linguistik Kognitif) PHILOSOPHICA Jurnal Bahasa Sastra dan Budaya Publisher: Universitas Ngudi Waluyo.

Selbiah Ahmad. (2012). Polisemi Bahagian 2 [Web log post]. Retrieved

, from http://ainselbiah.blogspot.com/2012/03/polisemi- bahagian-2.html

Sperber, D. & Wilson D. (1986). On grice theory of conversation. Oxford: Basil Blackwell.

Tranika Rahma et.al (2017), Analisis Makna Verba Tomerusebagai Polisemi Dalam Bahasa Jepang. EDUJAPAN Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, pp. 159-170.

Wong Shia Ho. (2014). Penggunaan Simbol Dalam Teks Ucapan Tunku Abdul Rahman: Analisis Teori Relevans. Jurnal Bahasa Jilid 14 Bil.1 2014.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2000). “Penggunaan Bahasa dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu- Satu Analisis Pragmatik”. Tesis Sarjana. UPM. Serdang.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2002). Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur Kanakkanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik. Tesis PhD. Serdang: Universiti Putra Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.